Kim jesteśmy?

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej oraz wykwalifikowani współpracownicy stanowią gwarancję wysokiej jakości usług świadczonych dla naszych Klientów. 

Doradzając Klientom staramy się zawsze przekładać trudny język prawniczy na język biznesu, a nasze działania skoncentrowane są na optymalizacje kosztów proponowanych rozwiązań i usług prawnych.

 

Warto wiedzieć

Niepełnoletnie dzieci

Często jest tak, że w drodze dziedziczenia ustawowego dziedziczą niepełnoletnie dzieci. Wówczas jakikolwiek podział majątku, sprzedaż czy dysponowanie poszczególnymi składnikami spadku, wymaga zgody sądu rodzinnego. Dotyczy to wszystkich składników majątku, także składników finansowych, w tym oszczędności na rachunkach bankowych czy lokatach. Nie można sprzedać samochodu czy nieruchomości, nie jest możliwe także obciążenie hipoteki bez zgody sądu rodzinnego, który wyrazi ją tylko wtedy, kiedy dana czynność jest w interesie dziecka.

Współwłasność

Współwłasność na wszystkich składnikach majątku, jako najczęstszy efekt dziedziczenia ustawowego, jest często źródłem konfliktów o wycenę i sposób podziału majątku pomiędzy spadkobiercami. Bywa, że mamy do czynienia z jednym, głównym składnikiem majątku, który w znacznej mierze wyczerpuje jego wartość jak np. mieszkanie, dom, czy inna nieruchomość i wtedy konieczny jest podział majątku pomiędzy kilka osób. Wówczas występuje problem z dokonaniem wzajemnych spłat pomiędzy spadkobiercami - konieczne jest uruchomienie oszczędności, które miały wcześniej inne przeznaczenie lub zaciągnięcie kredytu przez osobę, która zatrzyma ten składnik majątkowy i musi spłacić pozostałych. Zdarza się, że spadkobiercy nie dojdą do porozumienia - wtedy decyduje sąd, który w ostateczności może zarządzić sprzedaż przedmiotu spadku i podział, co często odbywa się w drodze licytacji.

Indywidualna działalność gospodarcza

Przy indywidualnej działalności gospodarczej - śmierć właściciela powoduje wygaśnięcie decyzji administracyjnej dotyczącej jego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jak też wszystkich innych decyzji związanych z prowadzeniem działalności (m.in. koncesje, decyzje, zezwolenia). Firma przestaje istnieć. Konieczne jest sporządzenie remanentu likwidacyjnego, rozliczenie podatków, wypłata odpraw pracownikom, zgodnie z przepisami prawa pracy. Wygasają wszystkie pełnomocnictwa, blokowany jest rachunek bankowy, bądź środki przelewane są na wewnętrzne konto banku i czekają do zakończenia spraw spadkowych. W praktyce,  określenie konkretnych prawnych i finansowych skutków śmierci przedsiębiorcy wymaga szczegółowej analizy uwzględniającej sytuację konkretnej firmy. Często z dobrze działającego przedsiębiorstwa powstaje szereg zobowiązań dla spadkobierców, które skutecznie utrudniają im normalne funkcjonowanie. Spadkobiercy powinni przeprowadzić postępowanie spadkowe, podzielić majątek firmowy oraz prywatny i dopiero na tej bazie zakładać nową firmę - z nowym NIP-em, REGON-em oraz wpisem do ewidencji. Niejednokrotnie trzeba od nowa wystąpić o konieczne koncesje i zezwolenia. Dlatego warto wziąć pod rozwagę, czy takowa forma prawna jest właściwa i najkorzystniejsza dla osób prowadzących firmę w większym rozmiarze.

Spółka osobowa

W przypadku spółek cywilnych oraz spółek osobowych funkcjonujących w oparciu  o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, problemy są bardziej złożone. W spółkach osobowych zasadą jest, że spadkobiercy nie wchodzą do spółki, chyba że umowa spółki tak stanowi.  W przypadku śmierci wspólnika, spółka podlega likwidacji lub działa nadal z pozostałymi wspólnikami. Wówczas taka spółka powinna dokonać na rzecz spadkobierców wspólnika spłaty, odpowiadającej wartości udziału zmarłego wspólnika. Spółka powinna zatem dysponować odpowiednim kapitałem. W umowie spółki można wprowadzić zasadę, że udziały w spółce zostaną dziedziczone, a wtedy do spółki wchodzą nowi wspólnicy. Przy dziedziczeniu udział spółkowy stanowi współwłasność spadkobierców, lecz często wymagane jest, aby wskazali oni spośród siebie jedną osobę, która reprezentuje ich interesy w spółce. Warto rozważyć, jak - w dłuższej perspektywie czasu - ułożą się w danej spółce stosunki pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami, a spadkobiercami zmarłego wspólnika. Warto rozważyć, jakie skutki prawne i finansowe będzie miała śmierć naszego partnera biznesowego - wspólnika -  dla spółki. Największe problemy występują w spółkach cywilnych oraz we wszystkich spółkach dwuosobowych.